Λειτουργίες.


Σύντομη περιγραφή της εφαρμογής.

Οι βασικές λειτουργίες της εφαρμογής Proteus είναι οι εξής:

1. Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου καταρτιζόμενων.

2. Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου εκπαιδευτικών.

3. Δημιουργία μητρώων πρακτικής άσκησης και μαθητείας.

4. Γραμματειακή υποστήριξη του φυσικού αντικειμένου.

5. Ποσοτική ανάλυση των καταχωρημένων πληροφοριών.


Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης
Μελέτη-Ανάπτυξη: Δρ. Γεώργιος Κυριακάκης